Sign In

誓詞可以個人化成點? 有D咩一定要講?

誓詞可以個人化成點? 有D咩一定要講?

係法定程序入面,新人一定要喺律師同2位見證人面前宣讀法定誓詞:

我請在場各人見證:我[自己姓名]願以你[對方姓名]為我合法妻子/丈夫

“I call upon all persons here present to witness that I, [name of the male party], do take thee, [name of the female party], to be my lawful wedded wife.”

先可以成為合法夫妻。如果想誓詞更加感人,可以隨意於法定誓詞的前或後,加入想與另一半講嘅說話/承諾等…… 於親友面前,許下獨一無二的承諾!

*注意:律師當日只會準備最基本既法定誓詞。如果想用個人化誓詞,就記住於婚禮當日自備列印本啦!

我地亦都準備咗幾款常見嘅特別版誓詞比你地參考返:

▲範本A
我請在場各人見證, 我[自己姓名]願以您[對方姓名],為我合法妻子/丈夫。 [對方姓名]·我將呢隻戒指戴您手上, 從今以後, 代表我哋嘅承諾,見證我哋嘅婚姻。

▲範本B
我請在場各人見證, 我[自己姓名]願以您[對方姓名]為我合法妻子/丈夫,終生伴侶。 無論貧窮富有,健康疾病, 都願意照顧您一生一世,直至終老。
▲範本C
[對方姓名],我願對您承諾:從今日開始, 無論順境或是逆境,富有或貧窮,健康或疾病, 我將一生一世永遠愛您、保護您、珍惜您,直到永永遠遠。 我請在場各人見證,我[自己姓名]願以您[對方姓名],為我合法妻子丈夫。
▲範本D
我請在場各人見證, 我[自己姓名]願以您[對方姓名]為我合法妻子/丈夫。 無論順逆禍福,愉快悲傷, 我都會與您同甘共苦,互相扶持。 我願意永遠陪伴您,敬愛您,與您偕老。
▲範本E
我請在場各人見證,我[自己姓名]願以您[對方姓名]為我合法妻子/丈夫。 我承諾今生今世,都將深愛著你。同你一起分享喜樂和憂傷,直到天長地久。 永遠支持你,與你共同成長,直到永永遠遠。
壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

View all posts by 壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

「壹誓證婚服務」開業近15年,超過95%新人使用後推薦。

Related Posts