Sign In

拎誓詞板讀誓詞.較多互動的方法

好多新人於宣讀誓詞的時候,都會輕視依個環節,覺得讀誓詞好容易。

以下我地筆記咗幾項需注意的事項,等你哋輕鬆讀誓詞!

1. 誓詞要望住對方講

有部份新人會基於緊張或者其他因素,於宣讀誓詞的時候望向台下賓客或者只注視誓詞板。 咁樣喺對方眼中會覺得不受尊重!

💡係讀誓詞前,可以記一記,再望住對方講,令對方感受到愛意及承諾。

2. 誓詞板勿擋面

拎誓詞板亦都唔需要拎得太高遮住自己塊面!建議可以放於胸前, 又或者請對方幫你拎住,增加互動感覺!

3. 全程保留微笑

無論喺讀誓詞定聽誓詞,都記住保持微笑同望住對方

簡單3點,都可以令到成個婚禮感覺唔同好多嫁!

壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

View all posts by 壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

「壹誓證婚服務」開業近15年,超過95%新人使用後推薦。

Related Posts

Leave a Reply